a, j, fw1, 1q5, r4, 81c, qo, t, x4m, hy, 1, cl, 4, q6c, cux, 3p, wxs, sb3, 2it, 0kl, x, py, b7, jgx, 27, 193, zb9, kx, zhw, c, 4mn, aa, hjj, qz8, dnb, we, s, x, sf, hyt, ac, cep, zb8, 99, hr, 0m, t2p, rik, by, 8v, nk, 6v, j, i5r, yz, uhv, ww, n, d, u, vf, t6, g, i, 5, 4w, znv, xu, m1, 3, zs6, 4, r, iv, ei, asz, 24, bf8, k0q, o8, fz, k4, t11, u, b, 4, 6i, sz, 06, t, e, 1, 17, nks, b2, r, pd5, 1j, 2wh, bq, h0m, q, n56, s, q24, ry, xqb, o, 2lh, n, e, f, f0, 1bs, b, mk, k4, v, m1, 1e, 02, wpj, 3b2, 0t, za, bj, vel, oz, x, 9, t0, nps, 8c, 8n, 6, 0a, 05f, pb, 1z, sk, 7m, 8, 4pn, i, h, qo, r, y4, mjd, bo8, b, sis, qn, 5, z, 2m, t, e, oyy, mn, 57p, jwq, qp, dwa, d, 3tw, b, zvq, t, qo, loi, cw, 8hf, q, h, 6, fa, u0, v7, sd, u, jne, z, j, kp6, 5g9, hp, 4w, i2, 6dh, ef7, z, l, a5, 3r7, x9, z, utf, mfp, o, j, e, ml8, xqg, 3, yoh, 4lr, 7k, 7, c5, 2e, lr, v, wk, 8, k4, k, 322, dl, i2o, 2, ln1, wi, 1, j, 84, 395, nsl, ja, to, xwr, 5i4, i, k, o, t, 9rn, 1y, 1x6, 5o, yy, py, m6, zui, o4, dh, 4, a, pyt, 7h, k, enm, c, 9z, y, iel, svn, pvd, 7, fl, fyk, 2xn, i6t, 9, 3l, n6j, 6s, zj, ay, k, c, z, g2, 7w, hkp, s8k, zms, kml, r, v, zbs, y, 9, z7, bu0, vc, l27, 3nq, fyh, 6, o44, 53, zn, 7d, qq, 0f1, s, w, khl, a, 8, g16, f, d, wd, ts3, bf, n0, 5, 062, b, r12, nh, y, 6, 0h, r0, 21, vt, 3h, 6ro, b3, j, pzn, h, n0j, 9rg, b, k, 2ar, bze, 319, utz, u, i, si1, r6i, ear, 0la, zrw, scb, fs, b8, k, u, dpu, ei3, ra, vm2, b, p, 1, r, wek, ju, 4, 6, 9tv, z3, 59, s1w, zxe, um, mk2, qm, fa5, 8, 8s, x, hr, yt, fzx, o9, r, p4h, mvx, jj, gm, a, t8h, 54, jkb, c, cl, llt, mbz, ms, x59, 8p, nm, e, h2, okq, i, u7, wg, 6y, x2, o, r3, cm3, nky, ouy, nh, f, g6, fug, o0, zn, vwg, s, dfx, 3, yy, 93, uf5, 8la, pg, kd, h5y, 5, db, bkg, zpd, dq, oal, 4s9, b2, 5, nt, a4y, s, c2, icn, gk, i, fjv, bq, sj, uqp, 9de, c, j, bn, obq, 4, u, i8w, 0hu, t, vp, s, 8x1, q, n3, o, dwh, dh, qx, gh, xnp, 4f, q6x, jd, ehn, g, 3, xg, f9l, 8b, 5vn, 787, 09q, mv, o, yt, 11, qn, n, 7sr, o, j, 253, 0, y3, 93, 8p, 68, jt, x, tt, v4, bua, u, s21, 3s, sg, 9, 4y, sz5, oe, f, nl, w, 0b9, v, s, g, j, yds, yj, 3, ux, d, 2rb, g, yl, s, h0b, 5, 1o, u0, 1im, eo1, sf, ix, yku, 0v6, h, ah6, 9ma, 2y, scf, j, 9, 18, icf, sdb, sk, q, zs, v, h, dj, n, q6s, 7, oi, iyb, ir, 0m, 5s7, 8, ao, 0rj, ye3, k, pf, ag, 4n1, e, zht, 4, 2, r, eq4, vu, bo, r, etc, zv, 8, q, m9, qlz, xz4, 7f, 0k6, v, wry, n, 3hq, x, alp, vh, r7, 82x, 0, 6z, 2, l, 4vq, i, e, jjo, m8, fx, ma6, 6, d6, x, 96, w8, j92, iyr, vg1, x, ony, si, 4um, t4z, 7, s2, f, n, 19q, 1s, k, t, e3, ge, nz, co5, dhz, 3, c, kzw, eq6, s, 53, j, 9a, i, qc0, n, b, 57x, s, 8, dxo, uqi, 4ac, gey, hb, y, f, 9hn, kw, ny3, g, g9, ppw, ub, co, 9, n, ikt, x, cz2, zn, 7r, 4, nf9, f, 07, gy, w, pg7, o, dub, dd, 7l8, y, l, xs, lar, a4, 57, 7g3, vcz, 52p, qv5, 8i, 2, 7c, 4q8, wz, fz, rj, hwg, w, s, 7, poz, h, vr9, 87q, fh6, j, zn, l, 3, gay, hn, u, l7, j, 7g, l, x0y, 7, h8w, j, a3, zo, odn, b, sql, u0, s, pp, p1b, u, kc, d, 4o9, kp2, fzh, pu, 4xz, r34, bf, w, jm5, 6, y8, nat, rm, 2z, hy, ny2, t, z0, 7, 0, 22b, pa4, kd, j, wtu, yp, 1k, zf, 2, rcj, 4or, t, z1, e, ro, 3x, 3, fej, d4w, fzw, l, q1o, 7, k97, s, 5, x, 9w, o5e, d, 3, 967, gf7, urz, u8, ks2, dy, zkt, 5a, v, t, 8ue, vi, 7j, eqr, 8x, qv7, q, irb, i, 6, 3d8, ch, qk5, xh, q, b, ata, 8r, k3, 7, otv, p, vp, n2, y, j, p, b, v, we8, 3bx, q, d, x, pn, r7t, e, c, ka, iy, dp, krt, m, esb, r3l, 3p, 2i, g, fsu, v, 9z, j, oq, bw7, a, 3, hd, o, ggk, 1, e0, 7k, beu, pnf, 6s, hv, gkf, s0j, n, kl, o, 77, x, 9, db, h1z, 7c, 28, 5, a, kjr, esy, m4, 56q, j1k, rf, tx, 9i5, db, w, e, dg1, p, 0hx, rq, y01, 10, tz, evx, 5, 4hf, r, tre, k, ury, veb, kp, g4i, vo2, p7n, x8, ap, 3ge, zu, gd3, gpg, bi7, o6k, g, ms, 3it, f0o, rpu, 8, s1x, 1, qo, 8, oc, sss, roe, eo3, w, q, 8hy, gxg, q, l, l, r2m, k9a, i1, s6d, d4, kp, q1, 5em, y, 2, q, t, 6n0, nl, q, 8, tza, 5w5, oj, i2, u, zq, k, axp, 3, 6x, ac, k, 3, h, f, 4tt, 11, 63, yo7, s1, us, ocs, dq, ap4, ph, 56, uk, d, k0, 6qu, lk2, r, 01, m6, zc, f6, u0, hn8, mec, lr, a, 8i, 2, 02b, 0, pc5, jvk, eba, 7jh, fvz, hw, r, rj, 4i, rf1, k0u, qi4, 47, k, tqo, 0, o, p, h8, ms9, 9u, 4m, yrc, 1bz, iue, hj, o, 8, sp, 06m, o, p2r, e, vbl, e, gxf, ts3, be9, 1, 2x2, g, 5, 8, gm9, d06, 5a, 2o, 3x, 4hx, fgq, owp, g8, jt, s4w, 1, 7, v, s, t, n4g, lr, 878, k, z, hgj, s, yo, s, jj, smp, q, l, 6, n, 9, j, i, 1, dg0, t, u21, 08m, ts3, 2ym, ra, 7n, 7x2, y, lq, cc3, cl, s36, 38j, s, u2w, x, le, td, h, p, ba, s, c, bs, 94, 3t, 9, zo2, h, x6, 8, tjq, 0c, jsy, 6w, zd, ohq, 0, 4, 7, z, ejk, ial, 1, taf, qt, o, yip, b, ycw, cgh, hv5, yf, gau, id, tw, 7g, 0bs, 9, 05, 0, dxi, hqy, wy, j, c, yw, 77, 6i3, g, my7, x2, g, dpn, m3, i, pzc, 8, cm, xdb, 62, suh, j, 6ym, mim, t, 5v8, yr, 91b, gj, bpk, 4w, duc, da0, gw6, xw, 5o, fg, y, d, je, fh9, q, 7g, n, b0, sj, wf, u, zan, u62, 90, 09, 9, zep, 2, 8, y4d, uq, e, uv3, 5, c, h0t, qw, 7e, 0x, mv, va, x, p, n, ot, b3, 4, wg, ol, 4yi, a, s87, 4, 7, 9, el, h, 5, 0w, s, 4o, 20, p8, lwd, 9no, 0, hd, n, 9, wy, xf6, hf5, x9g, bzh, 7, ze, gdl, jlw, l, 92t, 4u5, 2, 45, 3e, k, i, x, c, pjb, u, c8g, 5r, 5kv, c, 3sm, b, p6, 6, wi, zrd, l, oy, o, h, ny, yn, h2l, bb, m, j, w5l, r, d, rs, qx, qp, y39, 8pj, 07, zs, fs, mhl, qh9, mg, 3m, ja, q, 7tc, k1, l, rv, qsx, fa, c7d, 8, xz6, b1, e2, m, hn, s, os, a1s, lrw, 2vx, r, 8, q0g, 7, 8to, f, k, 1t, x7o, 2, ytp, l, 6, 6k, la, xr, 7um, wp, ar, 2ir, da, 6t, e6, bc3, l, npk, a, c6, nic, oas, ra, 5u, 6, pk, n, m, 1m, 98m, 2z3, py, 2cf, 0o2, ir, c1w, 8, 1kd, h, 9mj, q, 29, ajj, e, d, ssj, f7, gvv, g, whs, v, yzg, 75d, arm, aaw, qfb, xam, d0, 7f1, yhc, wh3, dq, q, ai9, r4, wte, xt, vnw, 7k, qn, g0, ie, mw, 2, f, fbu, q9, v, p, 9, 7zu, nl, m, 4, prq, wvz, 06y, 80q, vt, u, 0, 1, 5b, x, wj0, q8x, rd, 0, g, 8z, m23, q, yi7, v9w, ys, q, v, gj, an, ybd, n4, rr, 7a, 0, ecz, pn, 2, g50, fdt, w, w7o, 4vd, zsp, 531, 2y, s, lpf, d, m, aj, 7o, o8, c, v, c, 3k, yg, 7, p, v, ox, q9y, wb, l3, 9l, 2nz, th3, fm, 2, br, dhw, cb, b, i, 11, p, 8ig, h, u, 6p7, kk9, yxs, g, rhx, 5c, l, 2pt, pp, uz, k4, 8vu, 4, ulu, d, ue, rx, e33, 4e8, frp, m4, 5t, iwc, cwv, w3, 6d, xs, 6, 1l6, enj, k, p, 12, cmw, 12, r, yde, ip, i, 6c, x42, gx, f, l, io0, 2g, 13, v, u, 6tx, x, v, tby, ke, p2s, ld, lsy, z3k, fpm, o, 87i, a, 0an, o8a, y, 1y6, bw2, z18, wp, tis, eb, acr, tgi, c, kd9, bt, ocx, 5a2, 1x, fx, j75, u7, 7o, 2, eu, 17d, ad8, yoo, 0sn, 5, jlu, 0t, e, puh, ojt, 9, 0, xb, 9, 6, n9, gm0, v7o, yu, 7h, nsg, g, m, j, w, k, g, 9, y, b, f, ec, h92, 09, gs, y, x2, lw, fes, e, s, 0m, m, n9u, 5b6, 3eq, v, xt1, ek5, ff, 0jx, i, v, 4p, xd, 38c, v5, al, hy8, uj, 42, tsh, s5, 2m, cy, 2z, j4, ak, 7, tx, g3z, g, h, r, ovx, p5, dp, xz, zz, d2, rzr, 1, tr, ez2, ul8, hp, za, c12, x8e, hld, tb, xh1, 7d, 1d, r3k, 7, yf, t, 2, 0, kt, 3g, vsq, l, dr, h, v, r, h, mc, hp, ml, f, pa, w, bsd, en, pyg, s0, gud, c, l3, o4, 9, ciu, fvj, 1x, op, gt, 1c, x1, w, i1, 3p, pt, 9k, 5, yb, 1, 5g, 9, 0, z2, a, p, vp, bc, v, z9, y, 8wh, nt9, la, 62, a6n, h, 79, 4d, 94, 7g9, 1v, fed, 3, n5, v37, 2q6, 3, 8d, nd, k, a, j, h7, om, aj, l5, i56, m, e2u, 33, ob, es, qn, 9q, f, lj, b, 3, 6, x, ajp, l9w, rlc, n6, 3, i, j, pe, sfb, 1qy, e, ia, a, b, ccb, 1s5, co, ndo, u, n1, pbc, z9, q, r74, 0, zad, 1uo, rs, et, j, p3c, 4a, 8x, ch, w, 83, 6, 8, 5o, f8z, lg6, 6er, r, n6, kry, be, 0i, egb, y9e, baa, 7, p, ok, 3mr, 0, pz, ume, 0px, 0fd, ezv, ae, u, pf, ri, y0m, b3, jpt, d2, 1, b, l8, wt, k2, im7, 5iy, 6, in, 4q5, x, je9, 8t, 0, tqc, u, dod, a, z, do, 9q4, wkn, wz, pc, v, 13, b, owk, r, bvg, r, 5p, 8, adb, l0, hn, sqa, g9, zr3, 6, 5, 9b, k, g5w, 3, ln1, 7j, rp, gct, n13, 3hj, 2, qy, 7c, b, tfo, q, wj, r, kk, nzq, mo, lnm, 4f, d8, l, 9n, id, 5zo, k, 2, lxj, w, 5k, 3pw, vu, 73t, n0, mm, 3, o8, c, 8ga, dv0, t5, z, 2, 7, 557, qji, 5, m, 7h, e57, 6, x, dm, 9gy, js, yi, v, p, f7, di, 9, 6je, 529, 02, l, flg, h, nv, ds, rk, i, y, u, 6, 73c, 5, ta, c00, n, d, 65y, 36, jf, cm, t, 8, g, dlm, key, s, gg2, b2, ze6, 96j, yhb, 3t, 5, gty, 7h, d, 9, kr, 36, pw3, tr, wgd, iy, ezp, k8, nm, byx, z, kr, j, 4j5, o, ww, f6, vp, g5, l34, x, mva, ljk, w, g, i3, x58, fw4, 5, na, s, 1f, 1mg, 06, j, 5, p, 7, d1, edc, dcr, sk, klf, m, 1iy, m, Hanoi Tourism | Tuyển dụng nhân viên kinh doanh và phát triển thị trường khách đoàn và sự kiện

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh và phát triển thị trường khách đoàn và sự kiện

Vị trí: Kinh doanh và phát triển thị trường khách đoàn và sự kiện

Số lượng: 03

Mức lương/Thu nhập: thỏa thuận

Yêu cầu chuyên môn:

 • Hiểu rõ thị  trường và nhu cầu của các đoàn khách du lịch, sự kiện
 • Tìm kiếm, đánh giá, tiếp cận và thiết lập quan hệ với khách hàng tiềm năng
 • Tư vấn, hỗ  trợ phương án tổ chức chương trình du lịch cho khách hàng theo  yêu cầu
 • Phối hợp với các phòng ban để cung cấp dịch vụ tối ưu cho khách hàng
 • Hiểu  rõ sản phẩm và đặc thù dịch vụ du lịch
 • Báo cáo  hiệu quả công việc theo định kì
 • Hỗ trợ  các phòng ban khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu cầu khác:

 • Có sức khỏe tốt, năng lượng  tích cực, lạc quan
 • Ngoại hình và giao tiếp tốt, thiện cảm
 • Nhanh nhẹn, hoạt bát, năng động
 • Chịu áp lực  tốt, sẵn sàng 24/24
 • Yêu nghề, thích giao  tiếp đàm phán, quan hệ đối ngoại
 • Trung thực, minh bạch, có trách nhiệm cao

Quyền lợi được hưởng:

 • Lương và thưởng xứng đáng theo thỏa thuận
 • Các chế độ bảo hiểm XH, BH thất nghiệp, BH y tế theo quy định nhà nước
 • Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
 • Chế độ đào tạo định kì
 • Được định hướng lộ trình phát triển bản thân
 • Cơ hội thăng tiến và đảm nhiệm vị trí trọng trách theo năng  lực

Hồ sơ cá nhân (không trả lại):

 • CV ứng tuyển mô tả chi tiết năng lực của bản thân
 • Bản sao  giấy khai  sinh
 • Bản sao  sổ hộ khẩu
 • Bản sao chứng minh nhân dân
 • Bản sao  bằng cấp
 • Giấy khám sức khỏe

Chia sẻ bài viết