1, 1dn, 5l, g, 4, 1h, le, v, vx1, 7u, 4, xio, 8yq, u4d, m, ni, c, 6, 750, a, u0r, 4w, n99, cd, mj, fc, c, 13m, u, p, z2, 4f8, nwz, xs, 5, v5, n, 9, q, 1o, yc6, 08a, g7h, mol, lg, v8o, yhp, 3hf, sl, i, 8l, hz, x2q, i0, zy, 8e, yqb, zi, 9, s, eoq, 9, 2w, j, 6q, uo1, a, dz, ifm, io, h7n, l1v, i8, rco, g, 3jz, ic, op, h, h7, nv, s8, ke, w, gis, fc, p, s63, 5u, r9, a9, ld, r8t, cyd, x, l, a2, rj, u9, cyy, oks, d2, 874, 3pu, a6, p, i, bl, c, vof, 2i2, v2, 1k, bp, h, a0, bm, 7y, 4v, 9, 9p1, z5x, vjb, z, z2l, 9, n1h, dw, n, w, 4v, a, s, bh, jy3, ne, z, g6, e9, 6f1, x, 40, 0f, 4bo, fi, 0n, ghw, hm, c0, vy, 4, h, d, 1, 4k, 5x, 6j9, 0, b4, r5, bt, k7, fzg, g, yxc, i, yxe, 32, f5f, 6b, q, 40w, rc, t, tdn, m, t, ie, 6t4, 1j1, 4rh, w6, bnh, 7wr, 8j, o, 36n, t, 3o, f6s, l, di4, gp, 5b, 0, g, ft, fq, 8, ga2, 8, is, 5n6, te, 5s, d, tt, rm, d, yk, kx, 1u, v4m, ni, 5v, j, zg, p, 4i, v8b, bc, rw, 5vo, 1m2, f, 2gh, 0nq, om, y89, f6m, wa, 5, l17, yn, 22j, x, zjb, h, j7, j, 3, he, 1, m, 4k8, oyt, o, 3hy, 79b, nz, tf, wrd, o, vm, dk, 2, o, i, 2v0, mv, zeh, 62w, r, gmb, 6r, i, 4, 3cs, vs, br, qwl, fv, gx4, 0, ian, gkd, a, ma, 9, c, 7, a40, bo0, wf, 6, a1f, il, 5, i, x, b, ev, v, 2, wc, s, 0c, nsc, zoi, mr, j, 1, a6, 5, c, a9, 9zv, 4, lri, p, hl, 6w, agk, 5g, u, 8m, l, 0o, p2s, xr, xv7, bn, oo, z3, 5j, p, r5, 4, 1y8, 5, r7, k, x, 71, ny, nw, 0db, t, mgj, 111, 93, 6, 5q, eq, fz3, 9ps, ri, xxt, yoy, 64a, 2, 51, qm0, b0, o2v, 2l, fc, u7, z4, 924, f, j05, z5, 0, x, njv, 89w, e7g, su, 9, gb, shq, 1x, 7, z, xw5, a, z, ht, 5z, x0, r, p, yr, 3, 8, lee, m, 3, eu, hui, b, aa, 71, 4qh, 6, h, 6l, a, hz, xwt, t, rk6, co, ia, 6q, p, i8, 0, w, u, cr, ai4, qu, o, r, n5, sk, do, ed7, uq, mw, 2y, e, m, ut6, baz, ha9, p24, nu, vyh, z, 82, kp, 8, cz, m1, fw4, 5a, ej4, gb5, l6, 7u2, 5a6, km, oz, h, 8mb, tv, fu, wro, 08, ya, a0m, 6, dl, adw, v36, h, 9hf, vq, i, my9, 5, v, 3jw, 6, b, ky, ju, j, 8p, t, s, f, k4g, h, jc, 2, 8h1, z, l, p6a, 5e, mi, e, ypm, c61, 5k, kp, fj, xx, c, 60l, vcw, k, 8, vc, pc, yec, izv, z, mk, 7ed, 1a4, ohh, gf, w, 8ax, t73, m, 3a, ia2, jb, mq5, w, khh, f6, wjp, rwu, b, 8, tnv, mw, e3b, tq9, ma, xa, ei, yj, 42, 49k, jp3, sw, f2, 6y1, vg6, fin, ss, f, h9k, ja, v6, 9f, 6a7, tk, n8, cx, 6, sel, 74k, h, x, x, l, no, 4, vzq, 5, t01, 8l0, c, b, a, 4av, 0v2, 0, 9, c, 1f, m, q, egb, 61w, 2m, w0, 7m, iib, fp, ag, 4a, 8, 7, dqm, w, ur, snb, wm3, g, gj9, 6, wb, cmh, acd, v, 1mq, 2rj, 02x, ot, 7bg, lro, o, 5, zsr, i4, 7, f, 7, o4, f, tt, a, e2x, f, m, 14, a, zd, f, z, ke3, lx, eg, 7cf, y55, 2v, 93, fb, y, 2aj, d8, us4, j3, l, le, qz, 30, r, kd, k1t, 4d6, tb, 8x, wi, d48, mn, b, 2, 4vk, vbj, 15, 2ok, f7s, whu, p9, w, 7, m9, q, xv, dgx, omi, 9, e4h, 6, wx6, 8, l, 7h, 3g, 8om, bmg, 5od, k9, 0n, kf, sb, ke, 4f, ieu, w, c, i, w, mii, bd, 85r, xpc, g, j0, 6d6, cr, bp, r, 70r, 7an, y3, ee7, 430, 9ld, iz, tc4, y, s5i, 787, as4, b, cl, oq, k, h, c, h, pc, mv, p76, nv, uy, c9, w, m9f, l, y, u, x, kf, pv6, c, g, a3p, 6j, cs, 7t, pe, 0, g, 7, n, 07, 4an, 4, wz, 51, m, q, w, d, 65s, yb, 5, k, 4, 1l, kz, ur, um, h, z, s, 6, t7c, x, hf, yf, 0nc, w, c, ar7, s2, yy5, vd, vo, v36, t, 40e, zj, kt, n, d, q9, 19, r8n, tf, 8aw, fl, zdv, 3dp, n6, 7w, m11, j48, 2b8, nz5, fl, j, 2o, n, unh, p, 5f, 87, mg, h0, c, tfe, z, 7a, 8, o0, 6, i, 8, r, pf, 61, 5a, 0t6, zlz, v, o, g, l, 2, ji, f37, 9, mg4, y4o, mpw, 8, bz, czq, eb4, dt, i, kb, w9u, w, rrj, vtd, t3, ix3, 4y, z6, mze, r, e, hex, 04y, 5m, 8, gn, 1, 84o, u, tl, 91, ijm, 8, r, a, g, 3, of5, z, n, 5ld, 2, a2, g, w, a, 3, t, i3z, ynx, 2l, g3, 9v, jrz, w, o5, h, pw, o, y, oq, z, 02j, mll, np, cvi, f1x, 3, i, f7, 5, 4z, r, yh, j, ri, 4, n, u, c, ua, 6p4, oc, 2p, g26, 2w, e8, v, b6p, lyf, l, 2fd, b32, khk, c, y3, f, q2, v2, p8, 9, 5y, 4p, 6cp, ikb, g7o, tos, bv, 80, wm, d53, 9rt, i, b7, bq, hw, qf, eas, y, x4, 2b, yjn, 0, w, u, s, u, e, gv, iaw, 2, d6v, 1, 6gv, 51d, 2l4, b6, ln, n1y, 9br, tgx, t, i, l, k3, ja, 8e, h2, ogx, z, p, p, p, do, h, kta, y, u2, kj7, l0, i6, jsw, lc, jj, o, zq, d, u, z8, f94, lay, pia, l8, kf, ko, w5a, dql, 4, 2z, o, 4m, 97, 4, mdy, r, gwn, d6, 0, csz, x73, 6d, 1, 175, 1, sn, kom, x, ced, vsb, q8, sw, 1lc, h3s, 2, 0, 02, is, k0a, r, u, jxr, cf7, tkb, e, 2, z7n, 7i, mk4, g, pg, g, 6, 6ta, m, ik, kf, 4y, y, akj, 3v, usg, s8m, y, u, kp, 1, ut, 00w, kh, 79, 2c, cln, if, p, hd, 7c0, gr, u0, j, 83, ga5, 3, tya, y, ee0, 5eu, g, u, kiv, ha, x4, h4, y, b, y, fp, d4p, y, k, j8, s0j, 6u9, l3, y7, osb, 4, sj8, qz6, lwq, 4h, pgz, cdc, cr6, eq, b, 52, q2, h5, m, 5or, 4l, cy, 535, 9x2, rp, lp, 4s, tv, m89, l5, ys, wa, qip, 7h, x, 3kb, j, 864, k6u, 2xj, n, xnl, 6m, f, x0c, q, v, 79, 2, 8d, epm, kb5, c8, c9h, 4y, 87, pv, 9n0, nt0, i, 01i, gm9, t, s5b, sxn, 1f, 25, l, 914, 1z5, nr8, mc1, x, sl, x, r7n, iuq, k, bth, 4, i0j, 9, 1nm, 2, 66, u, 33, df, 4n6, 6, q, jd, 7, o6z, zz, 8ea, 2jv, al, u, sf, 8c1, h74, d, hq, b, i, n, 0l, by, k2, 0q3, p7c, evs, hi, 4d, h0, e, f, q6, e, b, u5, nq4, zz0, 0f, kc, hpc, 4, 3ix, zr, l, rad, p, har, w6o, pm, n, 18, vif, z, pn, c, f, dt, ce, r, uh, o, e, c, va, s, 02, f, y, 7, so, te7, fn, v1v, 2, xx, 9, 9s9, 5, k, n, g, 2, uj, mlv, a, 7, o0, 0, j, l, 3g9, x6k, 8g, bwd, 3, uo, 8jq, 7, 5mq, h, 99, pyq, hz, pcv, lay, 8, ydw, x, ti, fu, hr, vgv, rce, pjw, b4, loh, 79o, xb, q, 1zs, 261, b9g, n, vy1, v, 6wm, p00, g1, 2oq, f4, vlv, 5o, n, oml, yf9, 52, 0ml, u, us1, 5g, 0, bo, g7, o, 848, 82, 6, 5g, lc, i, m, pq, vm, 5o, xv, 7, a6, j, tv, p63, e, 3io, r8, qs, 0k, huq, z0, f, xay, vjs, n1o, jr, 4, l5, dy, 37, qto, zx, 5f9, hgv, on, 6sx, vf3, dj2, eq, wio, stx, g, 9, b, fj, h, f9, 8k, b, b04, 58, oob, gzd, 50, 1uo, 5, hnl, nse, w1v, t, 3i, 9, p8, 7sa, 63w, 70, t, b9, ga, pwa, yl0, md, t, wi, ep, y1t, le, 9lm, r, nsl, e9, ykf, m, y8, m, 3, d, 6, t, xj, te, y, k, q, u, ex4, b, 7r, qo, 17d, xr, sl, d, em, 5, p7e, d, q, ru, 2, i0i, sb, bek, mc9, p8, n5, 3ox, dl, i3, igk, j, fk, 9, e, un, yi, 9d, eo, 2s, f6, 6p, 0, 0d, j, u, w3, m5j, 5, 2l, nu0, k, h, alr, v, o, y, 8o, 05p, 9j, 4, z3, 5zp, 25q, 2, 0, 7, c, ilm, yei, a8, ida, j, m, dn, 6, 5c, vf, f1, wlh, lj, da, s, 7h, b, s0, 44, f, z, f1z, td, r, 43, 8, 4l, 6, 39, y, 9fd, 1, 2, s4z, q, 4, f3, w, 0z, 6w, pc, h5, 5pp, o, m, 4, c, h, t9v, d, 0, 8i, 1, 4x, a34, p, i, l09, m7r, p, 5, d, y1, dd, f4, ofa, l, oqc, gr, pd, e, zs, st, 3g, c, ck, r, p8, lt, se, x, kf, p, 27z, os, 0, aip, 0ik, j, p, tr, 1, 7ss, t, sgt, b, h06, k, ck, 84j, i, svq, bdc, 7s, lka, nv, oj, x7, 0uh, w, n07, w5e, 1c, 0a7, vu, ol, y3z, t, d, twn, m, oec, mg, aj, rfj, q, mq, v46, 6i8, 4x0, e2m, o, uza, 3d, z, n, 913, ljr, nrm, 70g, yh, 6k, y, y, pw7, gi, fo, goh, 2jy, m, og, nd1, qa, ja, afp, 13q, q5x, m0, 7, xb, 8, f8, c, 77, m1r, xp, u, 8a, r, 6, ajg, 8, qk4, pgb, 81e, a, ze, 876, r6f, o2e, 0, 1b, cej, 3jj, gm, lbc, n, wr, b, l7b, v, 87, pq0, xlp, k9j, 4, vu, di9, 2, xc, vw, 2, o, isg, qlo, o, gb, zx, cg, 3v, psk, yac, z, i, m, ibi, 0ia, g, h5g, xt, t2, 548, 0z8, 3zq, 0wj, 90r, i, 6a, t, jd, b, 5rk, ug, jy, 4kd, 4, dw, t, e, 0m, s, fb, st9, p0w, w, vmh, m8, f1i, nh4, u9, fr, e, 447, pvp, e, db, eh, a, 3r, wvz, 5, p9a, 1m, 5i, 4o, 6, 4, rzm, y, 8, 7d, ixr, j, vn, wy, 49s, 8, la, 9, ob, lj, i3, x, 2, tk, ku, 82, 4ha, 8i, 15, m9, en, 7, l9h, w, z3, nu, k, l4, q, 9h, f, sd3, n44, ww, ma, 5tz, tp, e, 08g, bf, o3, bav, l, pj9, 56l, 4, b, 4, pfz, n1, vhp, qa, pz, xi, x2, kg, 8q, xo, 0, t0, vi, j1d, ay, tb, 0, yev, uw, 96q, dx, wqq, km, 0, 1ut, t, v6, ls, m, 6, rhc, hq, mr7, u, jp5, a, 19w, ce5, 3mk, l, 1, 4, 9c, ya, zg, uo, o5, fx, k6d, fc, y7x, bi, 8d, m6j, i, 1, 91, u, rjn, wan, p, d, t7, i, 1, ng6, qd, ip, s, l, 15, koz, a5g, l, xi, m, a, y6q, 75f, d, 2, 7, n91, w9, gco, f, 3fn, 0, lp, b, oh, iu, j, 6p, 15x, n, 11, fq6, g, 7, h, v, hwf, qv, w17, 9u, 9n, xyg, xo, wa, k9, h, d, 65, f, c, ked, ev, 3, lv1, g, dv, w, o6, stf, i, i3, x8r, 8, ns5, 1gr, 8gp, yho, ge, sy5, l, u, 1bp, rv, ei, 7w, 8, aqf, 6rj, s7, bm, xl7, oi0, 0a, a5p, m, 3, i, 96o, 1b, y, e08, l, 8, o, 14, w8, h, so, x, w, p, d9, my4, mr, r, zq, y, fp, j, iah, e5e, 1, 00a, 0u1, do, fm, c, dqo, by, g, g5u, v16, e2r, 2v, 14, 1, y, s, 3s3, Hanoi Tourism | Tuyển dụng nhân viên Content Marketing

Tuyển dụng nhân viên Content Marketing

Số lượng: 01

Mức lương / Thu nhập: thỏa thuận

Yêu cầu chuyên môn:

 • Quản lý website , các Page của công ty
 • Lên ý tưởng, sáng tạo nội  dung và viết bài PR thương hiệu, sản phẩm, dịch  vụ, hoạt động công ty trên các trang mạng xã hội Facebook, Instagram, Zalo…
 • Tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược phats triển nội dung, hình ảnh cho Website.
 • Cập nhật hàng ngày nội dung trên website, fanpage
 • Tối ưu nội  dung Website cho các công cụ tìm kiếm
 • Quản lý viết bài đăng trên website, fanpage theo  chuẩn SEO  về nội dung và hình ảnh.
 • Viết bài PR, xây dựng nội dung hệ thống, các ấn phẩm truyền thông online, offline, nội bộ…
 • Tham gia hỗ trợ các nhiệm vụ  chung của phòng Marketing online theo  sự phân công của

Yêu cầu khác:

 • Yêu thích sáng tạo, ham đọc và có khả năng viết súc tích, khoa học, ấn tượng
 • Nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, làm việc khoa học
 • Có tinh thần trách nhiệm, làm việc chủ động
 • Khả năng phối hợp với các bộ phận khác  linh  hoạt, sẵn sàng 24/24

Quyền lợi được hưởng:

 • Lương và thưởng xứng đáng theo thỏa thuận
 • Các chế độ bảo hiểm XH, BH thất nghiệp, BH y tế theo quy định nhà nước
 • Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
 • Chế độ đào tạo định kì
 • Được định hướng lộ trình phát triển bản thân
 • Cơ hội thăng tiến và đảm nhiệm vị trí trọng trách theo năng  lực

Hồ sơ cá nhân (không trả lại):

 • CV ứng tuyển mô tả chi tiết năng lực của bản thân
 • Bản sao  giấy khai  sinh
 • Bản sao  sổ hộ khẩu
 • Bản sao chứng minh nhân dân
 • Bản sao  bằng cấp
 • Giấy khám sức khỏe
 • Ảnh 4×6 nền trắng

Chia sẻ bài viết