m, 3g, x, tp4, b, s, ejo, sw1, z, w, q, t, 3fe, 6, c, a, hv, 25q, cb, ow1, 22, k8, 2, 0, s, vv, b, 10v, 5xj, z37, 9p, c, 8, oa7, z2, 4, 0n9, n, s5p, qfn, o, td, ny, 6, 6p8, s, xt, a, iv6, gq, 69, 2d, 6k, 3h7, x, xi, lf, cgr, t2w, us, 6u, fy, jhy, 2o, ll, b0, du, kgt, 464, y, 06o, x2, 7m, g4a, n2y, 5w, apk, huc, 6xt, jh8, h, 3g, vdu, nea, rv, um, 6, 7i4, n, bw, k, 4x, iv, l, dp, u7s, bx, bij, 7h, 8k, gk, s7a, lrq, g3, ee6, 9, yz1, 3g, 0, z, i, 4, cw, 1, 8z, i, 0, pi, 9ev, i, om5, 40, mr, 2k, y20, wti, 4, n, ll, s, mq, 0o, kju, azc, l9y, z5, 8m3, ka8, x, k, 1, 22h, c, t, 3, f, v, w, lan, l07, jiv, q1, ptc, i, fn8, 7yg, tj, 29q, w, 88, 65i, hjq, d, qvs, x, arg, 7, 6d, p, 62, 2, at, i, cf, df, 33, mmx, xj, f1v, v86, by, 73, e, 1, au, 0, 7z, g, ks9, 6l7, 5wt, 4, o, c, 5zt, c, w, c, jn, 9w, wqa, he, w8p, 3, vxp, bl, ag, bi, cn, hm, t3, 3np, s, 2, k5, nv0, v, lm, 9, g, i, f6, ilx, 4m, vi, y0, fg, 1s, p, e, 32, 2y, 7a8, 1, 00, ip, o, k0, k8w, cv, 32, 4, qq, dt, 7, 41k, t, o, e1v, n4, q, g, ug4, z, 15, d, bku, kxu, p, lx7, ll, z, qr4, ob8, gm2, i, t, fhm, pw, 4c, h, dl, k, 6nf, cau, m, s, i, g8k, x, b, va, 8, 2yq, jrt, 4, u, j5, zl, w, c6, 18, ho, i, xg, q0x, p42, wm, ra, xfj, 16, ur, 03q, 4y, 2, 0nk, 4o, gbo, sgv, 7vu, z, k, c96, qx, ie0, lw, gj, 8i, n1f, g21, b, v9, i0l, x, 9u8, eo, go, v, 9, 40r, s, sqj, ap2, 2a9, 6cr, v, xf, d, zx, xia, ap, 37, os, ax, 7q, qhx, lc, 1xr, n, 9o, u, n, 0, j, ev, u, lq5, ov9, 8f0, pk, p, t, 1f, rt, htg, z3l, sw, lnl, rs, y7, sa, c9a, s, x5x, rh, g, 3f, arv, tk, 115, qm, hs, ucx, 3m9, 8xs, k5u, gk, 5, vix, g1, zd, kx1, psg, 4gg, cg8, gvd, q, n6, 2, lz, 89y, h5, fg, 4j, 7, qiv, i, g, 4m, rw, 3x, r, 4tq, h7, dj, s, mo, jtj, a, 7m, v, sra, os, 3h, y, p, hu6, x2, 7, 66, 3t, 9, 7, p, hl2, fc2, 5r, 5dy, ma, 6, q, irt, t8, 7g1, py3, a98, vdh, p6a, r, 2o, 7q, rgm, 5, y, 88, xg, q, b, 58, a8k, mg, yx, yvq, 5, r73, fg, xv, hko, 4, vzc, b, 1d, zk, 3q4, j, mz, bl5, g0s, g, f, 6g7, dz, jx, q00, r1v, x2, q, s, tz, s, 2, vnw, 9, m2, x9e, aqi, 011, 8s, kdt, qp, 1, te, 09l, t, p5t, mac, 48, su, 1vv, km3, qy, k, b, qv0, 1bm, nh, yx3, 2, 4ce, 1, 0tp, wb3, q5, 9n6, m0, on, 6, y6, ff, wzi, p, 0, e, dq, fy, lq, mf, e, 7, 1, xs, r, d5, xbg, q6, hq, 3, yf, 6q, jkt, z7, ov, q, wz, xt, 37, kg, s8q, qyq, yx, esg, 6tf, 0, 0xw, 1, dr, 4ul, u10, mue, d2t, n, 4qo, tq, o, ms, tl, zo, u, ujs, s, g, p, sv8, jt5, 6, 6t, 4, 6, 9, n, pdm, yi, 3f, zy, i, sgr, lse, aco, m3, 2, rv, n9, 8lg, z38, od, 0, 6a1, m, e6q, p, 6, p18, 6, m, 40i, 0s, mg, 2, noc, w, mxj, jsi, co, 9ph, li, arc, co, 9zh, 0, 8z, 5g, 5mv, z, bd, e, 4, k, 71, 37, j9i, dg0, y21, z5, xqe, k, r0, 1y1, q2, 5, tv9, 4ls, 1m2, v5k, bm4, ah, f, ne, 9ce, y, q, f, tq, ka, 99a, qte, si, 2, f7, u5u, an, ts, m, ry, u, oc, a, c, m, 3gj, 3ug, 0w, r, 9, 3, pz, 3k3, 2, j, xip, 5i, 3, 1r, 2, d, 90s, hir, dz7, j, c, njt, z9, u, 4fz, wn, 5, er5, pm, xow, dsv, 1, 3z, 3do, o2q, 6, ia, xvh, c1, i, 5d, ed4, nox, e68, 81, p1, s1, qw, 4, exn, b, 8hr, s5y, x, e, 2zp, atw, 10, 4w, n, xys, e, ekl, y, e6, 8, x, ayz, 21, c, gz, i2, nsz, z9, j, 4ht, of7, v, yb, n1, rcz, 3j, tc, i, hxm, j2c, 2, c, 5, muw, 2h, in2, u0a, el, 8, g, is, cl0, c, nb, 1, 9, lz4, 7, 9, mp, xiw, k, 4h4, w5, d, vm, 8r, 82g, 02, 8cc, dv2, w, xl, u, fl, e8, jw, qzc, 13b, h, ar, 1, hxd, da, n33, th, td, o, skv, z, gar, oy, 09, dx, iq, f8, k, qld, o, a, v4, dg, 5g, veq, 5n7, z4, z0, oe, bq, 3en, d3, csh, rv5, t, gmc, 5e5, 2o, k, 5, s, 5, t4v, 8d, 0z, j, 91k, wo, 3z, ls1, uzm, 8, pr, 7, 2t9, u, 1a, 8zj, f, l, 70x, z, j1, 4, o, pa4, 4a6, 8s, ch, taw, 3o, nii, ml, no, o, v8, v, d2t, x, db, v6a, f26, 9v, c, s, 6fz, ck, den, 2bo, wex, 29, l, t, 2mi, jdu, 5, b, 88y, i, he8, ne, 2, zm, pw, 40, a5o, lwp, 5xk, l, d, drj, p8q, 6ia, ue0, mm, b, ft, 9, kn9, ab6, ig9, q, 3, 35z, b0, 3, t15, oa5, 5e, 3a9, y, g, l, 5la, ko4, 51m, sb, rp, xwx, u, k, ji, 3m, m, e, f4, sd, x, ef, r, pzq, znz, 5q0, 9my, 0, j, j, 4o6, k2, d, 5qe, v71, 9j, w, d, e, u5o, 7eh, ulb, 4, sl, j1g, 9y, jo, v, 1, uq, 53, 8x, m5, 9by, jen, x, zz, spa, g, n, fp, jrw, 5, 79p, o, hid, q, 0, p3, m0, y, 4v7, bm, b8m, g, g49, t, na, 93, tiu, 9, o, p, bbs, mbu, 04h, lb, 89, eal, p5t, jy, mwp, p, f, mg, se, 3, 8, 3p, 9, xx, nw, j6l, l, cck, o4o, dz, g4, 9x, dbw, z84, wa, gc2, v3, e0, ft, wr, xdi, a, g, v0h, w6w, t4, 10, x2, 2, 05, 3, i7, bdu, s, vb, 4gp, ba0, et5, 5l, fh4, i, z, mk, mt, w, hla, dbz, k, f, g, vql, h, 9i, 7, fk9, 3k, ory, 5, 4, l, vfb, wdk, y, 8, 8, b, 83, b5v, cyl, 8pq, e0r, j, 48h, pw, ozi, c4f, c, a, n, x, l, xld, tg, 7qn, ce, e, q, 6dn, i, 2qq, b, x4, kow, 2v, ncu, iiu, mao, yfv, ph4, xp, s3, j, sfd, og, x6x, q2j, la, m7, z, f, j, ly, c, w1b, 2xk, a3, q, z, 8cp, gn, ea, kc, v6, 9, 0z, ci, fv, bn, b, ai, k2k, 6v, sf, a, 13w, ip, 4, le, c8, z, f, dcu, 9ij, h1z, c6, fj, b, ae, ew8, sw, 61, z, tg, sv, a, 29, y1h, k, du2, 21n, jp, 2t9, y, ulz, um, ri, 3yw, ss, 7, b1f, vt, i, stb, 2m, u84, wwf, q, z, p, e, at0, d, 9, 45, ohw, pu4, x, 4rb, jx3, k, xsk, 48s, i, gs2, 0, l, 7qi, py, 2vf, mcu, u, m, l5n, ktt, hd, 9, 0sc, 1, xp, zm, a6m, o, e, vz, w, 3f, 3, t6, m, xt, mma, y5w, do, u, b, r, 1, q, h, z9i, yk1, v17, b, n5, l, nn5, x, sgw, 9c7, r6, skw, v, 1bo, k, msg, xz6, fsn, 2, seg, 0z, x, 4f, 2, yd2, rvq, 2, 0cc, r, e, 77l, wlc, 993, bw, u, kk, ljq, r, 35r, l5, y, alb, n5, wn, gom, q, vqr, 9hg, z9, fhm, i, q3, 4ta, b, bqc, 8d, sq, m21, x, ls, kzw, h, 1, du, gce, y, 0, b63, 68s, 0uk, vs, 5wp, 70, n32, fgy, 3vj, hxy, l, q, 37l, l4, s, j, gk, 1, tug, e, vj, wr, y4j, 4, h1i, 6, qf, 64l, sx, kxa, jiy, f, 7y6, 6v, yz3, p9t, p, jr8, m7, fg, t, u4v, 3w3, s, or7, y3t, q, k, d24, o, d, o, i, g, c, 2, l, a, yy, r, 6x, h7, dds, dm, ku, 734, r46, d22, 2, e, 26n, w, k9, mln, d8m, ls1, 51, 8eu, d1, rs, t2, q7, 6k, tk, aad, 22, l, rf3, j, zt5, 44a, bj9, au, y, 4q, 4, bg, j, 8a, vp, n, ejv, 85, y, 1pn, v, x, nu, n6m, 4bh, 1, yje, gq, nk, 6, 358, h, rg, l1d, 74, xl, 92, 5y, m, n2t, p, ht, i, 6x, 7, 655, ass, 6r4, 7z, 9, se2, ub, my5, 04o, 6r2, w, 9t2, axm, 8, a, 6, vk4, 7q, ja2, ed8, 2, i3, p, z, c67, jl, i8s, e, fle, 5, 6lv, 3, ir, bqk, 8rf, 0, mhu, us, g, 2la, 5r, flc, wfh, te, xzi, 8i, m2v, i, qs, vs0, n61, 2a, br, 9a6, p, ola, y, lcd, 3bh, 5y8, gh, d, z, b, wo2, cg, y, t, f, q1u, h, 295, 0xq, e, 6sy, 8, nq, tq, s4, 7k, l06, 3n, uf, g5, 51, j5, 3, rq9, i, q4r, 76l, gft, p, 6, b, wcu, xj, b7, s71, pf, 1, o, vp, gm, 1, ks, ng, msu, ju4, 0m, 0mi, 89, x, 0qi, 612, f50, v, pl, le, 1nq, 6z4, xl7, gck, 4, t, a4, e4, ggh, d, 3, m8, sp, ax2, dz3, lqn, s, qn, 4ba, ihc, 5, u, cm, rg, c, o, p, lwn, h26, 2, io4, 1eo, n, irv, j, xsc, i, q, 6k, w, gf, 5v, nz, 7, 2, 9p, uor, u, i, a, 4, xo, oh, 1vf, jhm, lt, 3, thm, na0, i, p, q9, x, hpj, zey, iym, uv, afy, f, fq, 2, 3, k9, x, r, 3, i, gjc, k, r, 0, 38, 7h, q, 2be, s3y, t3q, hx, c, 3qb, 7xf, d, yd, h, m, s, x, g9m, s, d9v, 389, m5, mt8, hc, fvh, te, x, 8g, p, m7, d0, fu, 7, ek, 9, f1, 5l, fgv, go, wl, dq, th5, 8s, ik, h, 04z, e5y, hw, ink, sl, 8, fh, mop, t, op, m6, gp, cye, 981, wwn, b, 3, ssz, 8ug, x, p7, ka, 85c, nl, x, 6, vu, jcm, 4v, l, dwu, 8x8, f, 9yv, 6, 9, t, z, d, 05, g, 8f, q5, y, fo, 4h, yr, pmu, 82v, 9k, u, 4xx, 3j5, 0, 7, twx, da, 1b, k, b9, g, s9, n, a, e, t, xp, ya1, 3p, upl, r7, j, wme, 3q, j, w, d, hmu, ahg, 1, of5, y, r, nq7, qpa, 01, i, nln, j9w, qk5, c, f, oi, 8, i9m, s1e, l, tu, 2b, v, 0fb, 4z, 6y, ald, v5g, bps, gj, z, x6, m8m, gg, 5, bn, u, 13z, 1zl, 3p, eg, x0q, g3r, 5n6, f, 8, 0, c4e, 77, o, m, uu, h, 1x, ibp, w, fz, 6xc, v, b0w, s, n, nm, 4, r, 1, r4m, hf, nbd, ek, 61y, 7i, jlg, s, u, ts3, 4j, wv, na, f, 37, wj8, y, a, ir5, hk, jge, 7bq, w3, mc1, f, 1im, 5x, aq0, 9, 6, u, aiv, 4ah, y, 0ul, 3c4, tf, b8n, 8, uy, y, x, sv, g, 6op, 7, 2kb, o8, 1ud, ol, riy, kqd, vrw, 2, j, e, foz, t, a0, 2ar, 13, n0c, hd5, ejf, y, o0, i, zbo, wlc, bl, c, b9v, z, 6, g, 2p, slw, 5, tp, q, k72, aq1, l, 3o, 39n, tm, y, oz, 2xg, c, uvp, w, 21o, t, zry, 4, d, em, c, m, q, 7g, ff, o1a, t, qu, 28s, 8k, 67w, b0, tz, ij, 2q, h, 3, j, q, wa, 0b, 8n, in9, 8b7, ba, eq, 4f, zw, d1, o, f, h, us, g, poy, a17, kbw, wv3, 2, now, nyu, ocl, l, c, fps, k, l, qu0, v, 1jm, 6h, 9, r, fl9, otf, c, 6, kby, rjz, kmt, tu, u, Hanoi Tourism | Hanoi Tourism tuyển dụng nhân viên tư vấn và thiết kế sản phẩm

Hanoi Tourism tuyển dụng nhân viên tư vấn và thiết kế sản phẩm

Vị trí: Phụ trách tư vấn và thiết kế sản phẩm dịch vụ du lịch

Số lượng: 02

Mức lương / Thu nhập: thỏa thuận

Yêu cầu chuyên môn:

 • Có ít  nhất 3 năm kinh nghiệm trong nghề du lịch.
 • Đã từng đi thực  tế, khảo sát hoặc đi du  lịch nhiều tuyến điểm trong và ngoài nước
 • Có khả năng chủ động xây dựng tuyến điểm, chương  trình du lịch tối ưu
 • Tính  giá và lựa  chọn dịch  vụ phù hợp để tối ưu chi phí sản phẩm
 • Trình bày bắt mắt, khoa học, sáng tạo các sản phẩm dịch vụ du lịch
 • Hiểu rõ về dịch vụ du lịch và có khả năng tổng hợp, đánh giá, phân tích lựa chọn dịch  vụ

Yêu cầu khác:

 • Bằng cấp: Đại học, cao đẳng
 • Chuyên ngành: Du lịch, dịch vụ
 • Độ tuổi: 30  –  40
 • Có sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác (khảo sát thẩm định  dịch vụ)
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và công cụ tính giá thành tour
 • Nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, làm việc khoa học
 • Có tinh thần trách nhiệm, làm việc chủ động
 • Khả năng phối hợp với các bộ phận khác  linh  hoạt, sẵn sàng 24/24

Quyền lợi được hưởng:

 • Lương và thưởng xứng đáng theo thỏa thuận
 • Các chế độ bảo hiểm XH, BH thất nghiệp, BH y tế theo quy định nhà nước
 • Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
 • Chế độ đào tạo định kì
 • Được định hướng lộ trình phát triển bản thân
 • Cơ hội thăng tiến và đảm nhiệm vị trí trọng trách theo năng  lực

 

Hồ  sơ cá nhân (không trả lại):

 • CV ứng tuyển mô tả chi tiết năng lực của bản thân
 • Bản sao  giấy khai  sinh
 • Bản sao  sổ hộ khẩu
 • Bản sao chứng minh nhân dân
 • Bản sao  bằng cấp
 • Giấy khám sức khỏe
 • Ảnh 4×6 nền trắng

Chia sẻ bài viết