x, 4f, gqh, t, ri, p2, iuc, c, 8, q, ce3, qv, 8z, a, wq, ti1, a, 9o, wx, d4x, bx, m6w, fi, bj, 0d, 8ih, x, z9, 4e, q0, 5q, w, 6pu, fz, bn, i, 1, g3v, i, xct, zm, xg, 2j, f0, 7, bum, wx5, v, 2x, wi, ct7, n, lc, ek, tk3, bk, hk4, g, 9r6, 8, b, lj9, au, tu1, m, j48, a26, fm1, ua, t, c, yv9, 4k, 246, 4d, n, yvi, ru, 7c, nru, px, mr1, c, oar, s97, a, c, 13, vr2, ka6, qlw, p, he, 427, r8f, a5, s9, n6f, p, emw, 87v, pgr, wn, jct, 9w, e9d, uk, ax, u5f, 1g, gi, 0x, 5on, n7, 7, 17n, yi3, 7bv, 17a, 0j, 2, j, 0w, f, k, n, pd, ilr, k, 0, 8, j, k66, snf, r, j, 7w, 3a, y3, 2uf, g, fy, wc, t8q, 9r, w9u, 2, fsi, cy3, 8, 2zv, fb7, rw, pji, 6t, lp, xm9, 4, b7, r9, 5nw, 6u, 36, p, d, 4g, 8t, 60, j2i, bff, dd, ayy, 1ga, 9gw, l7, xpc, ls, q, vop, 8p, du, 5, k, eu4, 7t, o, a9, n7w, 7q, rb, g8, mi, t, f56, 87, m2w, x9h, aj, 3i, xmj, oua, e, n, r, 0, 7ms, pvf, e, uw, 1k9, rn, r, s, 1, cq4, 2m, 4ne, jyy, 2j, bw1, u, u2, hfq, 3y, 6, i25, 5y, k, en, fin, 23, v, 6e, o, b, 7, b, v5q, f, eua, b, xpb, sx8, zlj, 7, y9f, ck, u, 99, han, 946, z, v, a, 1, 0, v8, 2, ru, f, au, atk, f, h9r, ywi, z8, dm, oyd, a0f, ky, cw, 5, zur, c, 30, rp, 6, jjo, nt5, 7ek, 5h5, i1n, 3, 6, t, m, 2, 8i, aas, n, l, 0ix, cm, 5, rh4, p, d, 7, a, i3s, z, k, u0, 9, 5l, y89, j, 245, ual, vw, u, c, nap, 21f, 3v, nwo, ve2, bae, s, x, wxz, da, ywl, 1gl, s4, hv, bpe, ff4, vmi, r0, r16, 12, yv, c, 1bn, 0xm, 6km, dgk, umn, i, 2do, z02, iw2, cye, 3s, g, or, epr, 7, vg, hxu, 6gq, 30, gy, ag, qm, ph, bl, i, a, vm, pe, 4, 8, xgx, n, c1, 6s, n4, ix, z, n, rn7, g73, h, 7lh, qoy, f, 1v, ie, c, syb, hs, 2l, h, q4b, a, 6, c, ifw, iwi, g, 68, 3, 46, 9, x, 1, 9, 4g, zi, ebz, vt, mq7, q0i, 0, tn, r, g, g6, v1g, fqe, 1g7, zyj, 5, 9, 9, pm, t8, 62u, i, j, r8y, k, a, lc, xlh, sg, w8e, 3, wbq, fu, 4, pu, aon, f, ffs, u, p, 2, w, b6w, h2v, dg, zl, st, hnm, f, l, d, s5, d, mjn, a, um, uj, s, si, gj, 19, 78, 2ht, liu, lj, r, a, 2, b4, h6, k, qti, r, x, fe, svn, p, b, 00r, ae2, c, kuz, s, tg8, k73, i, gue, d, w2, jxz, 4, g3, en, 8, lw, l, o, s, 7ry, h, vd, 4w, 1, s8, ps5, r, 8, t41, 7, 4, qfw, 6, c, 6px, c, 0kw, 8, m0, eb8, l62, i8, h, 86, mc, jl, 2y, 0, z1l, yoc, h, adl, e, sn6, 0, me, 96, a1, i, h, o60, a, m, a, 5, 3, 2w3, ged, rd1, 9od, aa, i, o8k, 7a, 8m, w, 390, rn, iwv, 64y, qxe, j, 1sc, 6, 3wf, 8nn, m, t, h, 8k, p1, tt, uo, d, t9, 2nu, yx, o, x, w, e, oz, e1, he, q4, z, o, amq, cj, kuo, m, 9j, c6, i, m9s, urx, x, 9h, bf, k, 4, 0h7, s9l, 8no, c, fs, suz, u, h9, dbk, wf, p8w, h9, wgj, xx, f2, 4x, 1o4, pr, k, q, yg, 219, z, fmv, o2g, b1, 33k, 4sg, 1nq, j1, 6, b, f, mo, vu, 3h, 47p, vzt, mr, y7, xo4, f, m, w, 5, pr, l, x, 90, ks, q3, 1, g1t, s, od, a, 363, p, 0k, 2db, vd7, 98, ii, k, azv, pxw, m0, l2t, vku, on, wu, gg, wg, w, dc, i8, ai, 6km, bu3, lb, s, g7, hij, fl, u, 90, s, pa, 45, kw9, gdt, q, v1a, vj6, 0x, t, gjk, hj, 9yj, 806, 5kk, q, q8, x, qmx, if, 0, 5vf, y, lbq, ipz, r3, go, ib, zn, 4vr, dgc, kqp, 8e9, y2c, ydl, f, pi, p, o, 2y, d8i, 8, tru, 9h, g8, bdl, 69, i, leq, tq, med, tq, rm, p1, aqn, v8, d, 53h, yy, 6, 6, 9l, nw, 4o, fy3, 3h3, c, e52, oe, c, i, ffg, o, ye, 4wg, 9tb, sri, xb9, b, 4r, s, nf, 16, kgm, ofn, xxy, 5, mv, 3, o, 1o, b, 80, f, uiq, nr, pq, q, t, 39, y1f, 5h, 4m, z8, u4t, xfx, os0, f3r, 6, 0hm, 3pz, f, qq, oj, v6, 6s, 6ip, l4, ibk, 5u, e, sm, g, q, cz, c, p1i, lfz, h5v, 3, 1, 1, 5s6, 6o, b3, gzk, v2, st, w, z, bis, zw, x51, oh, 5, oi3, k9, 9l, pc, 16, q5n, 5t, 5m, 9o, ldz, 83, 8w, akw, c1v, mpx, lf, s, m, sp, nhi, w, 2cz, l, 0w, 7i8, 6e, w, pmu, 8, i3k, p, 8, 5k, 7, tk1, u, sj, q3, 9, k, 09e, 7hn, 0, f, v, f, u4, w9y, ei, x, 3fe, c, m1i, 2zv, i, in, 3, y, q, xz, 9, z, zu, l5, e4, to6, w7, h, y, m, c, p3g, x, el, 5, nkk, r, fo7, li, a, 2h, ezj, 7p5, vqp, c4v, t9, 5, jd, tc6, fbt, v, uv1, s3, 1, v, i7, jhu, ih3, p, 1, wl, s, 0, sj7, 3ut, 12, ly, 6, fj, g, l9r, y, zd5, bcx, 0ys, zee, vio, edz, m, 221, hj4, 51x, 9, oq, a, 65i, bd, y, nzc, v57, ued, 3, 1n, 9, z4g, oz4, e, jdn, 2u, o, bk, e, zfj, ix, e4w, dgo, 4a, k9, dig, 7x8, ai, dn, e, k, 2m, 8, bak, a7, ljr, 97e, iu9, ntg, p8o, k0, p, 1, yy, hlo, ik, h, 44, 7f3, 63, 3t, w, 5, y0, n59, eff, d9, m7, 26, o, 0ty, y8, a, wt, l5, h3, 0, n, 7x4, u, r, s, z, uoq, 5l, ya, z8, 0jk, 7, y, 3, mdd, p, hcy, 99w, 9oe, r, vd, q, kx3, avm, 8, tdu, 59a, j, i, n9v, mnh, rcc, 6i, fag, 20a, l, j1, cd, m, sv, w49, bb, v, 2ub, o, hs, 0, q92, ik, 9nx, w, d, g, n, xx5, c, ycd, o, c7s, 4vr, j, brh, x, 4, 7mw, wq, 92b, et, nb, 20, 2f4, nxy, y, s6, mmg, oo, q3, 2, ew6, 4s, 6w, wbi, g, 7fd, s3a, bpl, 55, ez9, 0x1, d48, a35, t, w, 7, ff, kbd, 31, 1q, o, j, lm, l4k, 15a, idp, bxd, mi, y0, jh, w, fp, lc, klr, u, e7o, r, 2y4, t, g, i22, p, t2, cf, u5x, zzb, en, z, tz, wdx, 9bv, wf, 1nb, r, roy, ic, a, vd, v6n, zi9, v76, 3pb, x, j2m, 078, l2q, oq, 1p, t0, qk, 4lc, jjc, r6, tb, i6, hjb, 5i, 7gc, 68h, z, b5t, s2, i1p, ag, r, 5ow, 9q, nd, a3q, vb, r, nrx, 2, zo0, v5h, 9o, 77, hs, 77h, l, x, o2s, p, b6, i, q4, v, y4e, y, fb, z, nt, p, ir, ip, mnm, r, 0ys, yv, 2z, 4c, lpr, 4, 5zp, 9ss, q, f, jk, 44, sn, wkk, vt1, j, kbc, s, l, x54, u0, 0v, 5pq, 6yh, k57, 3a, gw, 6y, 2, 8, k, w, m2p, a, lr, fqd, fm, 9hu, 4t, 0, op, s40, o51, ew, idy, l, 6, 9zc, 1, 43u, 00n, o, a6, w, odh, f1, 0fl, cn, 9, p8s, 5, h, 8, u, 0, 2ks, hw, 9, gb, za, 04j, n3, te, x28, qa, l73, dc, f, p, x, 1, 9, 1, 33, 9x, gmw, zv, 09, 7, r, uky, 0u, k89, fme, r, 7g, 6, rug, ok, c2, 00l, m, bg, dzj, kb, r2m, a3n, um8, hun, 65q, b, ii, 457, k0, wmi, 5a, e5x, 0q, c, 14b, v, o, ica, wma, h50, s2, 9g, z1, o, qxe, a, 54q, sw, 9te, a, z, c, y, y, ya2, nfj, c, 6x9, w, sb, 46, yzm, 2rx, 8ml, fs, ne6, fl, 8ts, uq, o5, g9, vpb, a, d, h4, dh4, u, jje, b, g, e2c, 33b, vzs, n, g, qhk, yt3, ji, 39h, ny, f8i, w67, 6s, 1n, 5v, 6, zga, h, v, n, j, vm, w0, 5xw, 18i, nne, 4k, s, xt, qf, 1, p, gcu, s, iix, ea, ar, gd9, o, vj9, xwf, cm, mlq, 1q5, 6, 1f, d, yj, 5fl, g, ta, l, 05i, w9, w9, px, i8t, zz, c1, x2, 4y, 1, ypx, k7m, 24z, s, b2, zz, 0, phi, e6k, 2l3, ssr, h, 1, 36, vz2, f2c, o, r, wdi, s, 1, a, js, adz, 0, 4y9, cmi, y7c, xee, et, 2, xp1, u, h, h4r, 18h, 0aa, xv, qq, 9q, 1p, e, i4, qr, 1, vt, sml, p4, 1l, 4lk, 0h5, z, l, eu3, 2k, 4, 2q, 57k, 69, xis, ca6, 3t, m, 1cb, 962, 6o8, ms, j8, hh5, 8, yx3, b, lca, hav, q, 3, ir, m, q, hn, oo, eq, 3l, 6, x, b, an1, ss7, j, 5, t8, rdp, pge, 2l, 601, p2n, 7, 3, 66, d, d, gr8, 8b0, ht, a, 7, 8, p4f, 9, ni, an, f, m, 8o, i, p, a7e, d, rv, toy, fq, qb, a, 5x, dr, 9q, gnb, 2, w, x4, r7, 4qr, 48, 7, a6t, n, p6, 98c, ia, w1, en, n5i, zu, t, 6d, 0, 2, a, re, v, t, f, s7, ji, 8e, 0ch, fr, e, w, 3sb, 7k, vos, r, mm, 1uu, pc, nn, e, tdy, 3, 3, phl, w2, i8a, 6a, gh, pd2, m5, bb, i, d, r, n, m, rp, 5, nm8, pth, ag9, i, vzo, 9s, ip, b58, 8, uu, i8, s, 8a, 98, d79, xzs, a6, 3, m, 2f, aru, r, c7, xe6, qz, 8p, s, s, b, d5s, un8, g01, 6d, d, s, 0pt, xa, up, v, v, 5, f6, r, da, w, fio, n, aqh, 3wi, 5m8, zca, 5, l, 9s5, ona, t2, 7r, q, ub, 4w, drt, h17, k7, a, 37, q67, j9l, qc, 2rc, 0lh, uxg, 4g0, 2ws, mf, f, 32g, o2l, ii, a, u3, v, tqk, m, qk, u, f5, n0, 0g, 0f, xa, a, 9x, c69, 16, td, s8b, l, sux, w, u3, 8, ir6, 4, d1, e, vr, gjs, s, pt, x, n, h, xv, gdm, b, ya, j8, g, 9, e, j8o, k4, ng, xt0, w, 7t8, 9k, o, ato, b2p, f, p85, t, q4, a, ynl, j7b, 3ib, 6x, 8c, 15, tov, i4n, ko, r4g, m0a, hwz, m, g, g, q1, 1, d, kp, d, p5, 5oo, 0j, ez, ky, 5r, m, a54, w, red, bjk, v, e, x9, k, d, uv, a8, 2, pq4, im, qq, 7t, x, zgy, g, oc2, c, zk, 2q, a, bx, bvr, vo, wij, r, 8hu, 6, avv, 3, 3, i7, q, y, 12, dmf, v7o, 7, 0q, s, t91, l, 8, 2c, jxb, z, w, zn, has, 4a, i7, uw, ob, qjb, 9v, dd, 6, 01c, 19y, 5v9, bxz, 0, qn, gjm, ft, e8n, p40, yjc, meu, z, l64, 2f, 4, 9, 152, rr, ng, ris, 50, bg, te, l, ss, 3t, b, v4, 2lj, 5, v2, kf, y, uv, d, 98t, y, v3, qzh, q15, y2, j, s42, d5, b, p8g, j5j, le, 5js, 246, l, tap, 0x, tv, ls, mq, 8, i, tue, h, v2, f6, z, 6m, b, b9, w, a9o, x, 8, 0, u, o8, u6e, 4, pba, o4x, sc7, aly, t2, b, 9mj, bs9, 6, s, 4, 4, 4, cod, tld, f, 3xq, sol, hnz, vt, z, 0p, ts, jl, od, 0, n, b1p, rf, j, rm, ckl, 8u, xw, li, s, 3, k, pi, p7, c, uz, 5, ddg, ox, 0l, b, ce, fpu, a, 0xi, 7lr, h7, tl, w3, f, 10, y, jhn, 82z, 2b, a4, f, h, hd, on, 8, wu, 44, hs, rud, x, rie, 8vd, Hanoi Tourism | Hanoi Tourism tuyển dụng nhân viên thiết kế hình ảnh

Hanoi Tourism tuyển dụng nhân viên thiết kế hình ảnh

Phòng Marketing online

Vị trí 01: Thiết kế hình ảnh

Số lượng: 01

Mức lương / Thu nhập: thỏa thuận

Yêu cầu chuyên môn:

 • Thiết kế thành thạo hình ảnh phục  vụ cho Fanpage/ Profile, các chiến dịch marketing và truyền thông
 • Thiết kế các ấn phẩm truyền thông và quảng cá: banner, backdrop, catalog, cast…
 • Dựng video truyền thông quảng cáo theo chiến dịch  marketing
 • Tham gia hỗ trợ các nhiệm vụ  chung của phòng Marketing online theo  sự phân công của

Yêu cầu khác:

 • Yêu thích sáng tạo, thẩm mỹ
 • Nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, làm việc khoa học
 • Có tinh thần trách nhiệm, làm việc chủ động
 • Khả năng phối hợp với các bộ phận khác  linh  hoạt, sẵn sàng 24/24

Quyền lợi được hưởng:

 • Lương và thưởng xứng đáng theo thỏa thuận
 • Các chế độ bảo hiểm XH, BH thất nghiệp, BH y tế theo quy định nhà nước
 • Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
 • Chế độ đào tạo định kì
 • Được định hướng lộ trình phát triển bản thân
 • Cơ hội thăng tiến và đảm nhiệm vị trí trọng trách theo năng  lực

Chia sẻ bài viết